Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Ο Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων

'Ο κατά κόσμον Παντελέων γεννήθηκε στήν Νικομήδεια καί σπούδασε τήν ιατρική τέχνη. 'Οδηγήθηκε στήν θεογνωσία από τόν άγιο 'Ερμόλαο, 'Εκτοτε ο 'Αγιος θεράπευε μόνο με τήν προσευχή του, Στά θαύματά του ανήκει η φωτοδοσία τυφλού καί η ανάστασις παραλυτικού. Καταγγέλθηκε στόν Αυτοκράτορα από ειδωλολάτρες γιατρούς, υποβλήθηκε, πρίν αποκεφαλιστεί, σέ φοβερά μαρτύρια.